top of page

FAALİYET ALANLARIMIZ

Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. (1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.2/I-II)

VERGİ HUKUKU
İDARE HUKUKU
TİCARET HUKUKU

Vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin mesleki sorumlulukları, gümrük uyuşmazlıkları, belediye gelirlerinden kaynaklanan ihtilaflar, mali nitelikli suçlar, sahte fatura düzenleme ve kullanma suçları, vergi planlaması vb. vergisel ve muhasebesel konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Devlet ile hukuk kişileri arasında imar hukukundan idari para cezalarına kadar uzanan çok çeşitli ihtilaflarda, memur disiplin hukuku alanında, kamulaştırma davalarında ve idare hukukunun alanına giren diğer tüm işlerde adli ve idari sürecin takibi ve danışmanlık yapılması noktasında hizmet verilmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bağlı mevzuattan kaynaklanan ticari uyuşmazlıkların giderilmesi, şirket danışmanlığı, ticari faaliyetlerin ikame ve ifa edilmesi sırasında sözleşmelerin ve ticari belgelerin tanzimi ve sair konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

KİRA HUKUKU

İş yeri ve konut kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme koşullarının uyarlanması ve revize edilmesi, kira bedelinin tespiti, kira sözleşmesinin feshi, kira sözleşmesinden doğan alacakların tahsili, kiralananın tahliyesi olmak üzere tüm yasal sürecin takibini yapma, kira sözleşmesinden doğan hak ve alacakların etkin bir şekilde korunmasında ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde avukatlık ve danışmanlık ve destek hizmeti verilmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, tapu iptali ve tescili, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

bottom of page