KVKK AYDINLATMA METNİ

 

KARAKOÇ & ASLAN HUKUK BÜROSU, müvekkillerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve irtibat halinde bulunduğu diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermektedir.

 

KARAKOÇ & ASLAN; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olarak addedilmektedir.

 

Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

KARAKOÇ & ASLAN, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca yürütmekte olduğu avukatlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel veriler, tarafımızca sağlanacak hukuki hizmetten faydalanmak üzere; elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri, ofisleri, internet sitesi, sınırlı erişim yetkisi bulunan online bilgi havuzu ile yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır. 


Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve tarafımıza iletildiği ölçüde güncel, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı ve ölçülü olarak ve ayrıca Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartlarına dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. 

 

Diğer yandan kişisel verileriniz, KARAKOÇ & ASLAN tarafından sunulan hukuki hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve Avukatlık Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların hukuk birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin kullanılması, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hukuki hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması vb. hususların takibi amacıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, haklarınıza halel gelmeyecek şekilde ve meşru amaçlarla, işlendiği amaçlarla bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz Avukatlık Kanunu’nun 36. maddesi ile düzenlenen sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde KARAKOÇ & ASLAN Hukuk Bürosu bünyesinde istihdam edilen avukat, stajyer avukat ve çalışanları ve süreçlerin takibi esnasında paylaşılması gereken üçüncü kişiler dışında başkaca üçüncü kişilere açıklanmamakta veya aktarılmamaktadır. 

 

Ancak, Avukatlık Kanunu hükümleri ve yasadan doğan yükümlülükler halinde, kamu kurumları, mahkemeler, denetleyici kurumlar vb. idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, KVKK’nun 8. maddesine uygun olarak veri sahibinin de bilgisi ve onayı dahilinde yukarıda yer alan kurumlarla paylaşılabilmektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları 

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınızla ilgili,  veri sorumlusu sıfatıyla Büromuza başvurma hakkınız bulunmaktadır.

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerden; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Büromuza daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Büromuza iletebilirsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Adalet Mah. 1593/1 Sok. No: 65 Müzeyyen Hanım Apt. C Blok D: 14 Bayraklı/İZMİR adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya av.huseyinkarakoc@gmail.com veya oguzhanaslan@windowslive.com mail adreslerine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.