top of page

YAYINLARIMIZ

AVUKATLAR-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-SERBEST-ME

Vergi Hukukunda Takdir Komisyonu Kararlarının Hukuki Niteliği

Hazine gelirlerinin aşınmasını önlemek ve vergi kaçırma eğiliminde olan mükelleflere bu fırsatı tanımamak adına sisteme yerleştirilen hukuki mekanizmalar içinde vergi inceleme yetkisini de haiz olması bakımından en önemli mercilerden birinin de takdir komisyonları olduklarını pekala söyleyebiliriz. Mükellefin üzerinden vergi ödeyeceği matrahın tespiti başta olmak üzere vergilendirme ile ilgili çok önemli görevleri ve bu görevlerini yerine getirirken sınırları hayli geniş yetkileri olan takdir komisyonları tarafından alınan kararların hukuki niteliği de bu sebeple ayrı bir önem teşkil etmektedir.

Kitap kapsamında tarh işleminin hukuki mahiyetinden matrah takdiri yöntemlerine, takdir komisyonlarının teşekküllerinden takdir komisyonu kararlarının delil olma durumuna, takdir komisyonu kararlarının dava edilebilirliğinden takdir komisyonu kararlarına karşı mükelleflerin haklarının neler olduğuna ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiş olup güncel yargı kararları ışığında konunun hukuki değerlendirmeleri yapılmıştır.

Vergi Hukukunda Çeşitli Uyuşmazlık Tipleri ve Çözüm Önerileri

Uzun yıllardan beridir doktrinde tartışılan konulardan ziyade, hukuk uygulayıcıları ve vergi mükellefleri arasında uygulamaya dönük sorunlar sebebiyle tartışılan çok daha farklı konular vardır. Özellikle doktrin tarafından inceleme konusu yapılmaktan imtina edilen birçok husus, uygulamadan kaynaklanan sorunları beraberinde getirmekte ve bu da yargı organları önünde çok çeşitli vergi uyuşmazlıklarının doğmasına sebebiyet vermektedir. İşte bu çalışmada, yargı organları önünde ihtilaf konusu olan uygulamaya dönük çeşitli sorunlar ele alınmış ve yüksek yargı kararları ışığında hukuk uygulayıcılarına ve vergi mükelleflerine çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Avukatlar İçin

Serbest Meslek Makbuzu

El Kitabı

Serbest meslek makbuzu, serbest çalışan avukatlar ve avukatlık ortaklıkları adına elde edilen gelirin/kazancın/hasılatın tespitini sağlamak adına düzenlenmesi zorunlu olan bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasen sadece elde edilen gelirin miktarını ve ödenmesi gereken vergileri gösteren bir belge olan ve hiçbir karmaşaya ve izaha ihtiyaç hissettirmemesi gereken bu alan, ne yazık ki mevzuat, idarenin iç düzenleyici işlemleri ve uygulamadaki farklılıklar yüzünden ciddi bir ihtilaf alanı hâline gelmiştir. Bugün bile mevzuatla çelişen uygulamalarda ısrar edilmesi ve hatta mevzuatın bile kendi içinde çelişkili düzenlemeler getirmesi karşısında konunun çözüme kavuştuğu söylenemez. Bu anlamda serbest meslek makbuzu ile ilgili ayrı bir çalışma yapılmasının zarureti üzerinde durularak bu kitabın hazırlanması yoluna gidilmiştir.

bottom of page